Belgeyi İndir

 

ADI-SOYADI        :

TC KİMLİK NO     :

 

Belge Kullanım Sözleşmesi’ nin konusu;

ATASOY BELGE’nin ilgili ulusal mesleki yeterlilikleri sınavına katılmış, sınavlarda başarı sağlamış ve belge almaya hak kazanmış adayın aldığı ‘Mesleki Yeterlilik Belgesinin’ kullanım şartlarının belirlenmesidir.

Belge Sahibi;

Belge Kullanım Sözleşmesi’ nin konusu;

ATASOY BELGE’nin ilgili ulusal mesleki yeterlilikleri sınavına katılmış, sınavlarda başarı sağlamış ve belge almaya hak kazanmış adayın aldığı ‘Mesleki Yeterlilik Belgesinin’ kullanım şartlarının belirlenmesidir.

Belge Sahibi;

 1. Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan aday(belge sahibi), başvuru formunda sunduğu bilgi ve belgelerin doğruluğunu kabul eder. Eksik, yanıltıcı, yanlış bilgi ve belge sunmayacağını taahhüt eder.
 2. Belge sahibi, ilgili meslek alanlarına ait Ulusal Yeterliliklerde belirtilen şartlara uymayı, değerlendirme için gerekli her türlü bilgi ve belgeyi sağlamayı, belgelendirme ile ilgili olarak yanıltıcı bir beyanda bulunmayacağını taahhüt eder.
 3. Mesleki Yeterlilik Belgesini, belgelendirme programının amacı ve kapsamı dışında kullandığında hukuki ve cezai sorumlulukları kabul eder.
 4. Belge sahibi, belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapmayacağını taahhüt
 5. Belge sahibi, belgeyi, belgenin kapsamı dışındaki faaliyetlerde kullanmayacağını taahhüt
 6. Belge üzerinde herhangi bir yırtılma, tahribat vb. durumlarda belgenin kullanılmasına son vereceğini, belgenin yenilenmesi için ATASOY BELGE’ e eski belge ile başvuruda bulunacağını taahhüt eder.
 7. Mesleki Yeterlilik belgeleri üzerinde yer alan logoların/markaların kullanım talimatlarına uygun olarak kullanılacağını taahhüt eder.
 8. Belgenin haksız kullanımından doğan sorumluluklar belgelendirilmiş kişiye aittir. Belge sahibi belgesinin askıya alınması/iptalinden sonra belgesini kullanmayı durdurmakla yükümlüdür.
 9. Belgenin askıya alınması veya iptali durumunda belge kullanımı son bulacaktır. Bu gibi durumlarda aday, belgenin aslını 15 (on beş) gün içerisinde ATASOY BELGE’ ye teslim etmeyi taahhüt eder.
 10. Belge sahibi, belgelendirme şartlarını yerine getirmeye devam ettirme yeteneğini etkileyebilecek durumları, belgelendirme kuruluşuna gecikmeksizin bildirmeyi kabul eder.
 11. Belge almaya hak kazanan aday, ilgili meslek alanlarına ait Ulusal Yeterlilikler de tanımlanan ‘Belge Geçerlilik Süresi’ ve Gözetim Sıklığı’ şartlarına uyacağını kabul eder.
 12. Belge sahibi/Aday, gizliliği olan sınav materyallerinin (soru ve cevaplar vb.) gizliliğini koruyacağını veya hileli sınav teşebbüslerine katılmayacağını taahhüt eder.
 13. Adayların başarısız oldukları birimden bir yıl içinde herhangi bir ücret ödemeden ikinci defa sınava girme hakları vardır.
 14. Belirlenen sınav yeri ve saati; web sitesinde ilan edilir. İlan edilmiş tarihte ve saatte sınav yerinde hazır bulunmayan adaylar sınava alınmaz. Bu sebeplerle sınava alınmayan adaylara yatırdıkları sınav ücretleri iade edilmez yahut adaya yeni bir sınav tarihi verilmez.
 15. Sınavlar, teorik ve performansa dayalı olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilir.Ve bu sınavlar teorik ve performansa dayalı kamera kayıt rehperi kurallarına uygun görüntülü kayıt altına alınır.
 16. Aday her yeterlilik birimden ayrı ayrı sınava girebilir. Her birimden başarılı olma notu ilgili mesleğin ulusal yeterliliklerinde tanımlanan esaslara uygun olarak belirlenir.
 17. Adayların başarısız oldukları birimden bir yıl içinde herhangi bir ücret ödemeden ikinci defa sınava girme hakları vardır.
 18. TÜRKAK akreditasyonu ve MYK yetkilendirmesi süreçlerinde zorunlu olan bilgi paylaşımları dışında, Belgelendirme sürecinde aday hakkında edinilen bilgiler, adayın izni alınmadan, ATASOY Belge dışındaki hiçbir kişi ile paylaşılmaz.
 19. Belge sahibi, ATASOY BELGE’ nin belirlemiş olduğu kurallara ve kurallarda değişiklik olması durumunda, değişen kurallara uygun olarak belgeyi kullanacağını taahhüt eder.
 20. Belge sahibi, belge üzerindeki bilgilerin değişmesi durumunda, belgenin geçerliliğini sürdürebilmesi için, en geç 10 (on) iş günü içerisinde değişen bilgileri ATASOY BELGE’ ye ileteceğini taahhüt eder.
 21. Meslek ile ilgili Ulusal Yeterliliklere göre gerçekleştirilen belgelendirme ile ilgili, aday, 10 (on) iş günü içinde itiraz hakkına sahiptir.
 22. Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan aday logo ve belge kullanımı ile ilgili ATASOY BELGE’ nin koymuş olduğu kuralları da kabul etmiş olur.

ATASOY BELGE;

 1. ATASOY BELGE, bütün belgelendirme süreçlerini gizlilik, tarafsızlık, eşitlik ve bağımsızlık kuralları çerçevesinde yürütmeyi ve adaylar arasında herhangi bir kesime ayrıcalık
  sağlamayacağını taahhüt
 2. ATASOY BELGE, bütün belgelendirme süreçlerini “Personel Belgelendirme Prosedürü” ve prosedür içinde atıfta bulunulan dokümanlara uygun olarak yürütür.
 3. Belge sahibinin belgelendirme ile ilgili yanıltıcı beyanda bulunmasının tespit edilmesi halinde, ATASOY BELGE, belgeyi askıya alabilir ve/veya iptal
 4. Belgelendirmenin askıya alınması veya geri çekilmesi konusundaki karar, “Belge Karar Formu” kullanılarak, Karar Verici personel tarafından alınır.
 5. Belge, aşağıdakilerden bir veya birkaçı tespit edilmesi sonucunda askıya alınır.
  1. Belgelendirilmiş kişilerin Belge Kullanım Sözleşmesi’ ndeki yükümlülükleri yerine getirmemesi,
  2. Belgelendirilmiş kişilerin gözetim şartlarını yerine getirmemesi,
  3. Belgelendirilmiş kişilerin belge kullanım şartlarına uymaması, TÜRKAK,
  4. MYK veya ATASOY BELGE belge ve logosunun yanlış kullanılması.

f. Belge, aşağıdakilerden bir veya birkaçı tespit edilmesi sonucunda geri çekilir.

  1. Belgelendirilen kişilerin belgesinin askıya alınması sonucunda yapması gereken düzeltici faaliyetleri gerçekleştirmemesi,
  2. Belgenin yanıltıcı veya haksız maksatla kullanılması,
  3. Belgelendirilen kişilerin sınav öncesi veya sonrasında kasıtlı olarak ATASOY BELGE’ yi eksik veya yanlış bilgilendirdiğinin tespit edilmesi,
  4. Belgelendirilen kişilerin belge ve ekleri üzerinde tahrifat yapması veya yapılmasına izin vermesi,
  5. Belgenin geçerlilik süresi içinde yapılan gözetim faaliyetleri esnasında mevcut programın ilgili mevzuat ve Ulusal Yeterlilik şartlarına uygunluğunu tamamen yitirdiğinin tespit edilmesi,
  6. Belge sahibi hakkında gelen şikayetlerin değerlendirilmesine bağlı olarak belgenin kullandırılmamasına karar verilmesi.

      Askıya alınan veya geri çekilen belgeler, Mesleki Yeterlilik Kurumu’ na Kalite Yönetim
Temsilcisi tarafından bildirilir.
             g. ATASOY BELGE, belgelendirme öncesinde belgenin kötüye kullanımını engellemek adına karşılıklı olarak Belge Kullanım Sözleşmesi imzalar. Belgenin askıya alınması veya geri çekilmesi kararı verildiği andan itibaren belgelendirilmiş kişi, belge kullanımını durdurur, belge ve eklerini 10 (on) iş günü içerisinde ATASOY BELGE’ ye iade eder. İade edilmemesi durumunda, belgelendirilmiş kişi öncelikle yazılı olarak uyarılır, kişinin uyarıyı dikkate almaması durumunda ise kanuni işlem başlatma hakkı ATASOY BELGE’ de saklıdır. Eğer belgelendirilmiş kişi,belgesini veya eklerini (sözleşme, belge kimlik kartı vb.) kaybettiğini bildirmesi durumunda, kayıp ettiğine ilişkin belgeleri ATASOY BELGE’ ye bildirmesi talep edilir. Bildirimde bulunulmaması halinde, ATASOY BELGE internet sitesinde kişinin belgesinin geçerliliğini yitirdiğini duyurmaktadır. Aynı zamanda, belge sorgulama ekranında belgenin geçerliliğini yitirdiğine dair bilgi yer almaktadır. 
                 h. ATASOY BELGE, belgenin askıya alınması ve/veya iptal edilmesine dair kararları, gizlilik politikasına sadıkkalmak koşuluyla, web adresinde gerekçeli olarak yayınlayabilir.
                 i. ATASOY BELGE, belge geçerliliğinin sürdürülmesi, yenilenmesi, kapsamının genişletilmesi,daraltılması, askıya alınması veya iptal etme yetkisine sahiptir. ATASOY BELGE, belge sahibini,alınan kararı, gerekçesi ile birlikte bilgilendirir.
                 j. ATASOY BELGE, belge sahibine ilişkin edindiği bilgi ve belgeleri yasal zorunluluk olmadıkça,belge sahibinin yazılı  izni olmadan hiçbir kurum ve kişi ile paylaşmaz ve gizliliğin sağlanması için tüm önlemlerin alınacağını taahhüt eder.
                 k. Adayın/Belge sahibinin sınav materyallerinin gizliliği ve hileli sınav teşebbüsleri ile ilgili şartları yerine getirmemesi durumunda, ATASOY BELGE, belgelendirme sürecini askıya alabilir, iptal edebilir ve/veya yasal süreci başlatabilir.
                 l. Belge sahibinin sözleşme şartlarına uymaması durumunda, ATASOY BELGE, belgeyi iptaledebilir ve/veya yasal işlem başlatabilir.
                 m. ATASOY BELGE, itiraz taleplerinin bağımsız ve yansız bir şekilde çözümleneceğini taahhüt eder.
                 n. Belge sahibinin, belgesini, belge kapsamı dışındaki faaliyetlerde kullanması; belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapması; belgenin yanıltıcı ve haksız kullanımını gerçekleştirmesi; belge üzerinde değişiklik yapması;belge üzerinde bulunan logo/markaların kullanım talimatlarına uygun kullanmaması; belge üzerinde herhangi bir yırtılma, tahribat vb. durumlarda belgenin  kullanılmasına son vermemesi durumlarının tespiti halinde, ATASOY BELGE belgeyi askıya alabilir, iptal edebilir ve/veya yasal süreci başlatabilir.
                  o. ATASOY BELGE ; en geç 60 gün içerisinde sınav planlamasını yapmak zorundadır.
                  p. ATASOY BELGE, onaylanan belgeleri web sitesinde güncel olarak yayınlar.
                  q. Bu sözleşme adayın belge almaya hak kazanması halinde geçerli olacaktır.
                  Belge Kullanım Sözleşmesi’ ni okudum , onaylıyorum ve bir nüshasını elden teslim aldım .
                  Sözleşme maddelerine eksiksiz olarak uyacağımı taahhüt ederim.

ATASOY BELGE;                                                                        BELGE SAHİBİ;

ADI-SOYADI :                                                                             ADI-SOYADI :

TARİH :                                                                                         TARİH :

İMZA : İMZA :

+90 258 242 42 48

Müşteri Hattımız. Arayın, hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi sahibi olun.